Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

2. polrok 2015/2016 - odznak Dionýz Štúr

Narodený: 2. apríla 1827 v Beckove

Zomrel: 9. októbra 1893 vo Viedni

 • slovenský geológ a paleontológ svetového formátu
 • zaoberal sa geologickým mapovaním a fytopaleontológiou Rakúska, Čiech, Moravy a Slovenska
 • konkrétne sa zaslúžil o geologický prieskum a mapovanie Álp a Západných Karpát
 • bol autorom názvu pohoria Nízke Tatry
 • vo svojej dobe pôsobil ako riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni
 • za svoje vedecké výsledky sa mu dostalo uznania už za života
 • publikoval okolo 300 vedeckých prác

Dionýz Štúr (Dionysus Rudolphus Josephus) sa narodil v obci Beckov v učiteľskej rodine. V roku 1844 začal navštevovať viedenskú polytechniku, kde študoval matematiku, fyziku a chémiu. Neskôr, ovplyvnený prof. Wilhelmom Heidingerom, sa začal zaujímať o prírodné vedy. V roku 1847 získal na základe svojej predošlej vedeckej činnosti štipendium a začal študovať na Banskej akadémii. V tomto období uverejnil svoju prvú vedeckú prácu o geológii okolia Bratislavy a Modry. V roku 1849 bol založený Ríšsky geologický ústav vo Viedni, kde v roku 1850 nastúpil. Hlavnou úlohou ústavu bolo prehľadné geologické mapovanie celej monarchie, na ktorom sa takmer 20 rokov podieľal i Dionýz Štúr. Neskôr obrátil svoju pozornosť hlavne na paleobotaniku, v rámci ktorej dosiahol vysokú odbornosť, hlavne ako systematik a morfológ. V roku 1877 sa stal Štúr zástupcom riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu, po ôsmych rokoch sa stal jeho riaditeľom. V roku 1862 mu bola na svetovej výstave v Londýne udelená zlatá medaila za výskumy a geologické mapy, pričom v tej dobe bola anglická geológia na špičkovej úrovni.

Vynikal veľkým nadaním, pracovitosťou a láskou k prírodným vedám. Jeho vedecká činnosť spadá do troch vedných odborov, a to geológia, fytopaleontológia a botanika. Vo svojej dobe viedol korešpondenciu s mnohými významnými vedcami svojej doby, ako bol Darwin, Purkyně alebo Palacký. Presadzoval teóriu o premenlivosti druhov, dokonca pred vydaním Darwinovho diela. Zaujímal sa o problémy Slovenskej republiky, bol signatárom Memoranda slovenského národa, podieľal sa na zakladaní Matice Slovenskej i gymnázií. Svoje odborné práce publikoval na Slovensku a hlavne vo Viedni. Písal i pod pseudonymami Diviš Štúr a Škorpion.

Študoval flóru triasových a jurských vrstiev na Slovensku, ale i flóru kulmských bridlíc a karbónskych panví. Ako prvý rozpoznal geologickú pozíciu karpatských melafýrov. Do stratigrafie Karpát zaviedol dodnes používané termíny ako karpatský keuper, lunzské či grestenské vrstvy. V bradlovom pásme identifikoval a pomenoval púchovské sliene, orlovské vrstvy, upohlavské zlepence, súľovské zlepence a iné. Zaviedol tiež terminológiu pre pomenovanie krasových javov odvodenú z pomenovaní v Dalmácii, Chorvátsku a Slovinsku (mnohé tieto názvy sa používajú dodnes i vo svete). Bol tiež autorom pomenovania pohoria Nízke Tatry. Svojim širokým rozhľadom položil základy novému výskumu v geológii, fytopaleontológii a botanike v strednej Európe.

ZAUJÍMAVOSTI

 • V roku 1860 pracoval na geologickom mapovaní Nízkych Tatier. Pôvodne ich však nazval Nižné Tatry, nakoľko ležia južnejšie od Vysokých Tatier. V roku 1863 Ján Hunfalvy nesprávne preložil tento názov do maďarčiny ako Nízke Tatry, ktorý sa neprávne používa dodnes.
 • Za svoj život bol niekoľkokrát vyznamenaný prírodovedeckými spoločnosťami európskych štátov, napr. v roku 1892 mu bol udelený rytiersky kríž Rádu Leopolda
 • V roku 1953 bol na jeho počesť nazvaný slovenský geologický ústav v Bratislave Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra
 • V Banskej Štiavnici môžeme nájsť Štátne banské múzeum Dionýza Štúra
 • Slovenská akadémia vied udeľuje Medailu Dionýza Štúra za prírodovedné práce 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk