Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRAVIDELNÚ ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

ďalej „obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenie

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa vzdelávania (služieb) (ďalej len poskytovateľa) a účastníka vzdelávania (ďalej len klient). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

II. Identifikačné údaje poskytovateľa

Veda nás baví, n.o.
Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská
republika
IČ: 45741697, DIČ: 2023884357
Právná forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava
Registračné číslo: 420

III. Poskytované služby

 • prieskumy zamerané na úroveň vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a výskumu
 • realizácia projektov smerujúcich k podpore gramotnosti detí a mládeže na poli vedy, techniky a výskumu
 • organizácia krúžkov, workshopov a vzdelávacích pobytov pre deti a mládež zameraných na podporu vedy a výskumu
 • rozvoj schopností učiteľov a lektorov odovzdávať deťom a mládeži vedomosti na poli vedy a výskumu

IV. Vznik zmluvného vzťahu

Vyjadrenie záujmu klienta
Na základe prejavenia záujmu klienta (osobne, e-mailom, vyplnením papierovej prihlášky, prihlásením formou internetu) poskytovateľ oznámi klientovi podmienky poskytnutia požadovanej služby. Takisto platobné podmienky, podmienky účasti, zdravotné požiadavky, rozsah poskytovaných služieb, termíny a ďalšie súvisiace okolnosti.
Klient vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami služby poskytovateľa písomnou prihláškou. Túto písomnú prihlášku odovzdá vedúcemu krúžku. Za písomnú prihlášku sa považuje i prihláška zaslaná e-mailom alebo prihlásenie klienta formou internetu.

Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah vzniká odovzdaním písomnej prihlášky poskytovateľovi. Klient sa odovzdaním prihlášky zaväzuje akceptovať tieto obchodné podmienky. Zmluvný vzťah vzniká i doručením prihlášky e-mailom (viď. predchádzajúci odstavec – vyjadrenie záujmu klienta) alebo registráciou (prihlásením) formou internetu.

V. Sposob úhrady

Poskytovateľ oznámi záujemcovi spôsob úhrady za poskytovanú službu. Úhrada musí byť uskutočnená do začiatku 3. lekcie a to nasledovným spôsobom:

 • Šekom alebo prevodom na účet. Poskytovateľ klientovi oznámi čiastku, variabilný symbol a číslo účtu.
 • V prípade požiadavky klienta, napríklad v prípade, že za klienta platí za poskytovanú službu tretia strana (zamestnávateľ klienta, apod.), je pre klienta vystavená faktúra na základe poskytnutých údajov o platcovi. Tieto údaje klient dodá poskytovateľovi služby. Faktúra je vystavená so 14 dennou splatnosťou.
 • Vo výnimočných prípadoch je možné previesť úhradu v hotovosti. Klient obdrží o platbe daňový doklad.

V prípade, že záujemca začne navštevovať krúžok v priebehu polroku,cena bude znížená a to podľa následujúcich pravidiel:

 • začiatok účasti na krúžku od 4.hodiny - cena je znížená o 15% z plnej čiastky

 • začiatok účasti na krúžku od 7.hodiny -  cena je znížená o 30% z plnej čiastky

 • začiatok účasti na krúžku od 11.hodiny - cena je znížená o 50% z plnej čiastky

 • Súrodenecká zľava sa nedá kombinovať so zľavou z oneskorenia začatia krúžku.

VI. Prekážky na strane klienta

V prípade nemožnosti klienta sa zúčastniť aktivity (krúžku, záujmového útvaru), na ktorý je prihlásený, oznámi klient poskytovateľovi tejto aktivity túto skutočnosť písomnou formou. Za túto písomnú formu je možné považovať i doručený e-mail alebo SMS. Poskytovateľ o prijatí tohto oznámenia upovedomí klienta.
Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom končí dňom odoslania potvrdenia o prijatí oznámenia, najneskôr však tretí pracovný deň po preukázateľnom doručení oznámenia klienta poskytovateľovi.
Ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu je vypočítané storno z ceny, ktorú klient za službu zaplatil, postupom podľa článku VIII. obchodných podmienok. V tomto storne sú zohľadnené hlavne fixné náklady aktivity a absolvované hodiny.
V prípade neúčasti klienta na niektorých lekciách danej aktivity nevzniká nárok klienta na vrátenie zaplatenej ceny ani jej časti. Nárok klienta vzniká iba v prípade ukončenia zmluvného vzťahu, ktorý je popísaný vyššie.

VII. Prekážky na strane poskytovateľa

Poskytovateľ môže v prípade konkrétnej aktivity stanoviť minimálny počet účastníkov. Pokiaľ počet účastníkov nedosiahne túto hranicu, je poskytovateľ oprávnený aktivitu zrušiť a to najneskôr po treťom stretnutí. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom tak končí dňom zrušenia aktivity.
Poskytovateľ môže zrušiť aktivitu i z iných objektívnych dôvodov. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje klienta.
V prípade, že vedúci aktivity nebude môcť počas priebehu aktivitu ďalej uskutočňovať a nie je možné za neho zabezpečiť plnohodnotnú náhradu, môže poskytovateľ zrušiť aktivitu. 
V týchto prípadoch bude klientovi vrátená pomerná časť zaplatenej ceny, ktorá sa vypočíta ako podiel uskutočnených aktivít (lekcií) a aktivít (lekcií), ktoré do ukončenia aktivity zostávajú.

VIII. Storno podmienky poskytovaných služieb

Pri stanovení storno poplatkov sa prihliada hlavne k počtu uskutočnených stretnutí aktivity a k fixným nákladom tejto aktivity. Tieto storno podmienky platia pre všetky služby poskytované podľa týchto obchodných podmienok. 
Poskytovateľ môže v prípade konkrétnej aktivity stanoviť storno podmienky odlišne. Ak nie sú stanovené storno podmienky ináč, náleží klientovi pomerná časť z 50% klientom uhradenej ceny aktivity. Táto pomerná časť sa vypočíta ako pomer medzi uskutočnenými aktivitami (lekciami) a aktivitami (lekciami), ktoré zostávajú do ukončenia aktivity.

IX. Dodanie služby

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať dohodnutú službu v kvalite a rozsahu, ktorú uviedol v podmienkach poskytnutia služby (propozície, leták, školský vzdelávací program, projekt, apod.). S týmito podmienkami bol klient oboznámený pred vznikom zmluvného vzťahu a podaním prihlášky podľa bodu IV. ich vzal na vedomie.
Poskytovateľ má ďalej stanovený prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky účasti klienta na aktivite, ktoré sú dostupné na internetových stránkach poskytovateľa a na ktoré je týmto klient výslovne upozornený. V prípade porušovania týchto podmienok zo strany klienta, môže poskytovateľ ukončiť zmluvný vzťah i priebehu konania aktivity. V tomto prípade klientovi nenáleží žiadna finančná náhrada.

X. Vratky

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vráti poskytovateľ klientovi cenu, ktorú klient za službu zaplatil, zníženú o storno poplatky vypočítané podľa bodu VIII. týchto obchodných podmienok.
Vratku uskutoční poskytovateľ na účet klienta na základe písomnej žiadosti klienta o vrátenie poplatku. Žiadosť by mala hlavne obsahovať meno a priezvisko klienta, dôvod pre ukončenie zmluvného vzťahu, číslo účtu, na ktorý má byť poplatok alebo jeho časť vrátená. Žiadosť o vrátenie ceny alebo jej časti musia byť klientom poskytovateľovi doručená do troch mesiacov od vzniku nároku na vratku na email infosk@vedanasbavi.sk
V prípade, že za klienta platí poskytovanú službu tretia strana je vratka uskutočnená vždy v prospech tejto tretej strany a to buď formou dobropisu k vystavenej faktúre, alebo priamo vratkou na účet platcu (v prípade, že nebola faktúra na službu vystavená a platca previedol platbu priamo na účet).

XI. Vyššia moc

V prípade zásahu vyššej moci nemá poskytovateľ voči klientovi žiadne povinnosti ani záväzky. V prípade ukončenia aktivity predčasne nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej ceny za aktivitu.
Za vyššiu moc sa považujú vojny, občianske nepokoje, vyhlásenie výnimočného stavu, živelné katastrofy a podobné situácie. Za vyššiu moc sa ďalej považuje i obmedzenie činnosti poskytovateľa dané zmenou legislatívy alebo zánik poskytovateľa rozhodnutím jeho zriaďovateľa, pokiaľ ten nestanoví iný spôsob vysporiadania záväzkov poskytovateľa.

XII. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetky služby poskytované poskytovateľom podľa týchto podmienok.  
Zmenu týchto obchodných podmienok je možné uskutočniť len písomnou formou a nevzťahuje sa na už uzavreté zmluvné vzťahy, ak nie je oboma stranami dohodnuté inak.

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk